ŞIRNAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

İlimiz Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu(ASKOM) Kararları

GÜNCELLENME TARİHİ: 11/07/2017

İlimiz Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu(ASKOM) Kararları

(05.07.2017)

             ASKOM Toplantısı 05.07.2017 tarihinde saat 10:00’da Şırnak Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı, Şırnak Devlet Hastanesinde bulunan  toplantı salonunda  İl Sağlık Müdürümüz Uzm.Dr.Cemal BULUT  başkanlığında gerçekleştirilmiştir. Komisyon neticesinde;

          1- Komisyonda Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğin ilgi (f) ile belirtilen Acil Servisten Diğer Sağlık Tesislerine Sevk ve Nakil Esasları Başlıklı 15 inci maddesi  “(1) Acil servise başvuran hastaların ilk değerlendirmesi yapıldıktan sonra, ilgili sağlık tesisinin uzman tabip, tıbbi donanım ve boş yatak bakımından hastanın tıbbi durumunun gerektirdiği tetkik, müdahale, bakım ve tedaviyi sağlayabilecek şartları taşıması hâlinde hastanın başka bir sağlık tesisine sevk edilmemesi ve gerekli sağlık hizmetinin ilgili sağlık tesisinde verilmesi esastır; (2) Durumu stabil olmayan hastalar, nakil şartlarında, hemodinamik durumlarını sabit tutacak düzeye gelmedikleri sürece sevk edilmez. Ancak hastanın acil tedavi işlemleri kurumca sağlanamıyor ve mutlak surette sevki gerekiyor ise uygun koşullar sağlanarak ilgili sağlık tesisine sevki sağlanır. Hasta sevk ve nakil kararının ilgili dal uzmanı veya acil servis sorumlu tabibi veya nöbetçi uzman tabibince verilmesi ve onaylanması zorunludur; (3) Yeterli şartların sağlanamadığı ve ileri tetkik ve tedavi için başka bir sağlık tesisine sevk gerektiren hâllerde hastanın sevk edileceği sağlık tesisinin belirlenmesi, sağlık tesisleri arasındaki hasta sevk ve nakil işlemlerinin koordinasyonundan ve yürütülmesinden 112 KKM yetkili ve sorumludur. Sağlık tesisleri arasındaki hasta sevk ve nakil işlemlerinde Ek-9’daki Sağlık Tesisleri Arası Vaka Nakil Talep Formu kullanılır; (4) Sevki yapılan hasta, hastanın tedavisinin gerçekleştirileceği bir sağlık tesisine kabulü sağlanana kadar sevki yapan sağlık tesisinin sorumluluğundadır. Hastanın sevk edildiği sağlık tesisi, hastanın kabulü için gerekli tedbirleri almak ve bekletmeksizin tedavisini başlatmak ile yükümlüdür.”maddeleri tüm ASKOM üyeleri ile paylaşılmıştır.

         2- İl Halk Sağlığı Müdürlüğü koordinasyonda Bakanlık ile gerekli görüşmelerin sağlanarak  112 Acil Sağlık Hizmetleri personellerine (A ve B tipi) sertifikalı Neonatal Resüsitasyon Kursunun (NRP) verilmesine karar verildi.

        3-Sevk edilen ve sevkle gelen hastalar ile ilgili kayıtlar, her ayın bitiminde Bakanlığımız Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 16.12.2005 tarih ve 23481 sayılı R.G.’de yayımlanan “Nöbet Hizmetleri ve Acil Sağlık Hizmetleri” başlıklı Genelgesi (2005/180) hükümleri doğrultusunda her hastanede oluşturulması gereken “Sevk Denetleme ve Kontrol Birimleri” tarafından incelenip EK-4: Sevkleri Değerlendirme ve Denetleme Tabloları ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından her ay gönderilecek olan Hastane Sevkleri Değerlendirme ve Denetleme Komisyon Kararları Özet (Kabul Edilen Vakalar ve Red Vakalar) tablo formatında raporlandırılarak, ASKOM Sevkleri Değerlendirme ve Denetleme Komisyonu’nda değerlendirilmek üzere Sağlık Müdürlüğü AASH Şube Müdürlüğüne gönderilmesi ve bundan sonra da her ayın 15(onbeş)'ine kadar bir önceki ayın bilgilerinin gönderilmesi gerekmektedir. ASKOM Sevkleri Değerlendirme ve Denetleme Komisyonu’nda “Uygunsuz Sevk” olarak raporlandırılan sevk işlemleri ile ilgili İl Sağlık Müdürlüğü tarafından inceleme başlatılacaktır. İnceleme sonuçlarının Bakanlığımıza gönderilmesine karar verildi.

          -Bunun için Şırnak İli Kamu Hastaneleri ve Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından bir personelin ASKOM sorumlusu olarak görevlendirilmesi, isim bilgisinin tarafımıza bildirilmesi, görevlendirilecek personelin, ilgili raporların zamanında ve eksiksiz olarak intikal edilmesinin sağlanmasına karar verildi.

         4 -2.Nakil ekibini insan kaynağı eksikliğinden oluşturmayan devlet hastanelerine, kurumları tarafından gerekli istihdam sağlanarak, ekiplerin oluşturulmasına karar verildi.

         5-Kamu Hastanelerinin, boş yatak durumu, branş, teknoloji, kadro, özellikli birim (erişkin, yenidoğan, çocuk yoğun bakım, ve seviyeleri, ameliyathane vb.) kapasite bilgileri ile ilgili verilerin Bakanlığımız 112 Çağrı Kayıt ve Operasyon Yönetim Sistemi (112 ÇKOYS) programına girişlerinin anlık olarak yapılmasını temin edeceklerdir. İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezi tarafından, acil vakaların götürüleceği hastanenin belirlenmesinde 112 ÇKOYS ekranında görülen bilgiler esas alınacaktır. 112 ÇKOYS programında yer alan bilgilerin doğru olmaması nedeni ile vaka kabulünde sıkıntı yaşanan durumlarda sorumluluk ilgili hastane yöneticisine ait olacaktır. İl Sağlık Müdürlüğü adına İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından bu bildirimlerin doğru ve anlık yapılıp yapılmadığı, günlük olarak kontrol edilerek ve sonuçların aylık olarak İl ASKOM’a raporlandırılacaktır.

        6-B Tipi İstasyonların çıkış yaptığı acil ve nakil vakaların vaka kayıtlarını ASOS sistemi üzerinden, eksiksiz olarak kaydetmelerine karar verildi.

        7-İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından Komuta Kontrol Merkezine gelen talep yoğunluğuna göre  her vardiyada en az bir sağlık personeli, sağlık kurumları arası, hasta sevklerini koordine etmek üzere teşkil edilecek ‘’Hastane Koordinasyon Birimi’nde görevlendirilmesine karar verildi.

         8-112 ambulansı ile getirilen hastaların acil servislerde süratle teslim alınması ve görev bölgelerine dönmelerinin sağlanması (teslim süresinin 15 dakikayı geçmemesi).

         9-Yenidoğan sevklerinde Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 21.07.2016 tarihli ve 39942531-301.99-E.6969 sayılı yazılarında belirtildiği gibi 20.07.2011 tarih ve 28000 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun bakım Hizmetlerinin Uygulama usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” ekindeki (Ek-7)”Yenidoğan Sevk ve Nakil Formu”nun sevki yapan hekim tarafından eksiksiz ve okunaklı olarak doldurularak İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezine gönderilmesi gerekmektedir.

        10-İlimizde yer alan sağlık tesisleri bünyesinde hizmet veren tüm acil servisler mutlak suretle Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine göre hizmet verecektir. Nöbet düzenlemeleri gibi tüm idari hususlar ile fiziki ve tıbbi donanımlar ilgili mevzuatta göre düzenlenecektir. Söz konusu tebliğ hükümlerinin eksiksiz olarak uygulanmasından hastane yöneticileri/başhekimleri sorumludur.

       11-Sağlık Bakanlığının ilgili mevzuatları doğrultusunda 112 Ambulanslarıyla hastaneye nakledilen hastalar derhal kabul edilecek, ambulans sedyesinde hasta kesinlikle bekletilmeyecek, vakaların en geç 15 dakika içinde teslim alınması için tüm tedbirlerin alınması, Hastane Yönetimlerince sağlanacaktır. Nakledilen hastaların kabulü ilgili servislerden yapılacaktır. Yoğun bakım, acil koroner anjiyo gibi sedye değişiminde hayati tehlike doğma gerekçeleri olan hastalar 112 ekibine hastane içi refakat eden bir personel temin edilerek ilgili üniteye götürülecektir. Servisten hastayı kabul eden hekim acil servise konuyla ilgili bilgi verecektir. 15 dakikanın üzerinde vakanın hastaneye teslim edilemediği durumlarda 112 Komuta Kontrol Merkezi devreye girecek, ilgililer ile görüşerek geçerli bir mazereti bulunmayan gecikmeleri tutanak altına alarak Sevk Değerlendirme ve Denetim Komisyonuna sunulmak üzere Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şubesine iletilecektir.

        12-İl içerisinde yapılan hasta sevklerinde sevk eden ve kabul edecek olan doktorun 112 Komuta Kontrol Merkezi tarafından iki doktor arasında telekonferans sağlanarak gerekli görüşmenin yapılmasının sağlanmasına karar verildi.

         13-Halk Sağlığı Müdürlüğü koordinasyonunda olan Ölüm Belgesini düzenlemekle görevli hekimlerin aylık nöbet listeleri ve ilgili bakanlık yazısının Şırnak Adliyesine de aylık olarak bildirilmesine karar verildi.

         14-Halk Sağlığı Müdürlüğü Koordinasyonunda olan Ölüm Belgesini düzenleme işleri, hekimler arasında görüş ve işleyiş farkının olmaması nedeni ile 20.09.2016 tarih ve E.49654233-299-990 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının ilgili yazısının tüm hekimlere tebliğ edilmesine karar verildi.

        15-26 Haziran 2008 tarih ve 26918 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Başbakanlık Genelgesi doğrultusunda ilk müdahale yapılarak hastanın stabilizasyonunun sağlanması ve kayıt altına alınması esastır. Hastaneye kabulü yapıldıktan sonra Stabilizasyonu sağlanamayan veya stabilizasyonu sağlanmakla birlikte ileri tetkik ve tedavi amaçlı başka bir sağlık kurumuna sevkine lüzum görülen hastaların nakli için 112 komuta kontrol merkezi hasta nakil birimi ile irtibata geçilecektir.

        16-12.05.2017 tarihinde yapılan askom toplantısında alınan kararların 11.maddesinde’’- Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ve Halk Sağlığı Müdürlüğüne bağlı Devlet Hastanelerinin hekim icap listelerinin ve güncel iletişim numaralarının aylık olarak tarafımıza düzenli olarak gönderilmesine karar verilmesine rağmen zamanında gönderilmediğinden ilgili personelin, listeleri düzenli olarak göndermesi konusunda uyarılması gerektiğine karar verilmiştir.

        17- Hastanelerinin hekim icap listelerinin ve güncel iletişim numaralarının aylık olarak tüm devlet hastaneleri ile  paylaşmalarına karar verildi.

        18-Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 04.06.2015 tarih ve 5249 sayılı “AİHM’nin Asiye Genç Kararları” konulu yazısı askom üyeleri ile paylaşılmasına karar verildi.

      19-B Tipi Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda görevli personeller, nöbetçi olduklarında en geç saat 09:00’da Komuta Kontrol Merkezini arayarak nöbetçi bilgisini vermelerine karar verildi.

        20- Bu güne kadar  yapılan ASKOM Toplantılarında alınan kararların, sonraki komisyonda aksi yönde bir karar alınmadıkça devam etmesine karar verilmiştir.

 

          21-Bu komisyon toplantısında alınan kararların ilgili personele tebliği ve uygulamadaki takibinden tüm kurumların başta Yöneticileri olmak üzere, başhekim yardımcıları ve ilgili tüm personel müteselsilen sorumludurlar.  Komisyon toplantısına katılmayan üyeler kararları peşinen kabul etmiş sayılır ve kararları uygulamakla yükümlüdür.

        22-ASKOM komisyonunda karara bağlanmayan konularda genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

        23-EKLER; Yenidoğan Sevk ve Talep Formu, Sağlık Tesisleri Arası Vaka Nakil Talep Formu, Hastane Sevk Değerlendirme ve Denetleme Komisyonu Tabloları, AİHM Asiye Genç Kararları,Ölüm Belgesi Düzenleme ve Adli Nöbet İşlemleri Hakkında Türkiye Halk Sağlığı Kurumu yazısı.

          İş bu komisyon kararları 23(yirmi üç) maddeden ibaret olup ekte isimleri ve unvanları yazılı komisyon üyelerince imza altına alınmıştır.
askom imza.pdf